fbpx

Docly

โปรแกรมสำหรับซ่อมไฟล์โมเดล 3 มิติ

Estimated reading: 1 minute

สืบเนื่องมาจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบโมเดล 3 มิติ นั้นมีหลายตัว ทำให้เวลาในการบันทึกหรือ Export ไฟล์มาเพื่อใช้พิมพ์กับเครื่องปริ้น 3D นั้น อาจจะมีปัญหา เช่นผิวของโมเดลมีการกลับด้าน หรือมีส่วนผิวที่ไม่เชื่อมติดกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ บางครั้งดูด้วยตาอาจจะมองไม่เห็น แต่ตัวโปรแกรมจะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถ้าไปฝืนใช้โมเดลที่เสีย อาจทำให้งานปริ้นออกมาไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ใช้ควรจะตรวจสอบและเช็คโมเดล 3 มิติ ก่อนที่จะทำการปริ้นทุกครั้ง ซึ่งโปรแกรมสำหรับซ่อมและตรวจเช็คไฟล์ 3 มิติ ก็มีหลายตัว ทั้งแบบใช้ฟรี หรือแบบเสียเงิน

Leave a Comment