fbpx

Docly

EP.9 (Advance) การตั้งค่าความหนาของผนังของชิ้นงาน รวมถึงรูปแบบของ Infill หรือโครงสร้างด้านในชิ้นงาน

Estimated reading: 1 minute

Leave a Comment