EP9. (Basic) วิธีการใช่ปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม Idea Maker เข้ากับเครื่อง Raise3D เพื่อดูกล้องและการทำงานของเครื่อง