อธิบายวิธีการปรับฐานพิมพ์โดยการปรับที่สวิตช์ของตัวเครื่อง